Knihovna ve Vysokém Poli
Naposledy aktualizováno: 14.5.2020

Informace o naší knihovn?

 • Knihovna se nachází v budov? obecního ú?adu.
 • knihovní fond:
  • Celkem: 2 366 knih
   • 1 413 beletrie
   • 202 nau?ná literatura
   • 677 beletrie pro d?ti a mládež
   • 74 nau?ná literatura pro d?ti a mládež
 • P?ístup na internet - ZDARMA.
 • Pracovnice M?stské knihovny Valašské Kobouky vykonávají odbornou a metodickou pomoc, poradenství, vedou veškerou evidenci knihovních fondů a dle Zákona o knihovnách a podmínkách provozování ve?ejných knihovnických služeb ?. 257/2001 Sb. provádí revizi knihovního fondu na základ? Smlouvy o poskytování regionálních knihovnických služeb v rámci regionálních funkcí, uzav?ené mezi  Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlín? a Kulturním vzd?lávacím st?ediskem Valašské Klobouky.